02. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác. Mã sô hồ sơ: T-BPC-258324-TT

Thứ tư - 14/06/2017 03:15 30 0

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đ nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: Kiểm tra, xác nhận vào đơn đ nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

- Bước 3: Công bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;

- Bước 4: Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Bước 5:  Người đ nghị cấp Giấy chứng nhận nhận thông b